[lpi-greece] LPI Announces New Affiliate in Greece - Το LPI ανακοινώνει Νεο Συνεργάτη στην Ελλάδα

Kostas Boukouvalas boukouvalas at linux.com
Thu Nov 18 10:13:34 EST 2010


English:

(Sacramento, CA, USA: November 18, 2010) The Linux Professional
Institute (LPI), the world's premier Linux certification organization
(http://www.lpi.org) announced a new affiliate for their program:
LPI-Greece (http://www.lpi.org.gr). LPI-Greece will be managed by the
Greek Linux User Group - GREEKLUG (http://www.greeklug.gr). GREEKLUG
is a non profit organization founded in 2009 and provides Linux and
Free Software/Open Source Software support, volunteer services and IT
consulting in Greece.

"LPI seeks out and recruits organizations worldwide to become our
Master Affiliates who have significant knowledge of the IT industry
and the regional Linux and Open Source ecosystem where they operate.
In this regard, GREEKLUG is an ideal partner for us as they have one
of the oldest Linux computer labs in Greece and the necessary academic
partnerships and human resources to promote the growth of LPI
Certification," said Jim Lacey, president and CEO of the Linux
Professional Institute.

"GNU/Linux and Free Software/Open Source Software adoption has been
growing rapidly in Greece since 1998. With a GNU/Linux community in
almost every major city of the country and many young people involved,
there is a fertile ground for setting the basis for LPIC and
tomorrow's Linux professionals. One of our goals is to make LPIC an
officially
recognized certification by the Greek state," said Kostas Boukouvalas,
LPI Master Affiliate Operations Manager for Greece. Mr. Boukouvalas
also stated that he will soon be announcing an LPI exam lab in Greece
where the LPIC-1 exams will be available for the first time in the
Greek language.

The Linux Professional Institute is globally supported by the IT
industry, enterprise customers, community professionals, government
entities and the educational community. LPI's certification program is
supported by an affiliate network spanning five continents and is
distributed worldwide in multiple languages in more than 7,000 testing
locations. Since 1999, LPI has delivered over 270,000 exams and 90,000
LPIC certifications around the world.

- 30 -

About the Linux Professional Institute:

The Linux Professional Institute promotes and certifies essential
skills on Linux and Open Source technologies through the global
delivery of comprehensive, top-quality, vendor-independent exams.
Established as an international non-profit organization in September
1999 by the Linux community, the Linux Professional Institute
continues to demonstrate recognized global leadership in the
certification of Linux professionals. LPI advances the Linux and Open
Source movement through strategic partners, sponsorships, innovative
programs and community development activities. LPI's major financial
sponsors are Platinum Sponsors IBM, Linux Journal, Linux Magazine,
Novell, SGI, and TurboLinux as well as Gold Sponsors, HP and IDG.

-
Scott Lamberton
Director of Communications
Linux Professional Institute
http://www.lpi.org
slamberton at lpi.org
+1-905-269-0862

Ελληνικά:

(Sacramento, CA, USA: 18 Νοέμβρη 2010) Το Linux Professional Institute
(LPI), ο κορυφαίος οργανισμός πιστοποίησης στον κόσμο του Linux
(http://www.lpi.org) ανακοινώνει ένα νέο συνεργάτη για τα προγράμματά
του: LPI-Greece (http://www.lpi.org.gr). Το LPI-Greece θα είναι υπό τη
διαχείριση του Greek Linux User Group - GREEKLUG
(http://www.greeklug.gr). Ο GREEKLUG είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που ιδρύθηκε το 2009 που παρέχει υποστήριξη στο Linux και
στο Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, πραγματοποιεί
εθελοντικές δράσεις και ασκεί συμβουλευτικές υπηρεσίες στις
Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ελλάδα.

"Το LPI αναζητά και στρατολογεί οργανώσεις σε όλο τον κόσμο οι οποίες
διαθέτουν σημαντικές γνώσεις της βιομηχανίας πληροφορικής και των
τοπικών οικοσυστημάτων Linux και Open Source με σκοπό να γίνουν Master
Affiliates μας. Από αυτή την άποψη, ο GREEKLUG είναι ένας ιδανικός
συνεργάτης για μας δεδομένου ότι έχει ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια
υπολογιστών Linux στην Ελλάδα και τις απαραίτητες ακαδημαϊκές
συνεργασίες και τους ανθρώπινους πόρους για την προώθηση της ανάπτυξης
της Πιστοποίησης LPI", δήλωσε ο Jim Lacey, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του Linux Professional Institute.

"Η υιοθέτηση του GNU/Linux και του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς στην Ελλάδα από το 1998.
Με μια κοινότητα GNU/Linux σχεδόν σε κάθε μεγάλη πόλη της χώρας και
πολλούς νέους ανθρώπους να συμμετέχουν, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να
μπουν τα θεμέλια της Πιστοποίησης LPI αλλά και για τους αυριανούς
επαγγελματίες του Linux. Ένας από τους στόχους μας είναι να κάνουμε
την LPIC επίσημα αναγνωρισμένη πιστοποίηση από το ελληνικό κράτος",
δήλωσε ο Κώστας Μπουκουβάλας, LPI Master Affiliate Operations Manager
για την Ελλάδα. Ο κ. Μπουκουβάλας επίσης, δήλωσε ότι σύντομα θα
ανακοινώσει ένα Exams Lab στην Ελλάδα όπου οι εξετάσεις LPIC-1 θα
είναι διαθέσιμες για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα.

Το Linux Professional Institute υποστηρίζεται παγκοσμίως από την
βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής, επιχειρηματικούς πελάτες,
επαγγελματίες της κοινότητας, κυβερνητικές υπηρεσίες και από την
εκπαιδευτική κοινότητα. Το πρόγραμμα πιστοποίησης LPI υποστηρίζεται
από ένα δίκτυο συνεργατών που εκτείνεται σε πέντε ηπείρους και
διανέμεται σε όλο τον κόσμο σε πολλές γλώσσες με πάνω από 7.000
τοποθεσίες πραγματοποίησης εξετάσεων. Από το 1999, LPI έχει παραδώσει
πάνω από 270.000 εξετάσεις και 90.000 LPIC πιστοποιήσεις σε όλο τον
κόσμο.

- 30 -

Σχετικά με το Linux Professional Institute:

Το Linux Professional Institute προωθεί και πιστοποιεί βασικές
δεξιότητες στο Linux και τις τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα μέσα από την
παγκόσμια παράδοση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητων από
προμηθευτές εξετάσεων. Ιδρυθέν ως διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός,
τον Σεπτέμβριο του 1999 από τη κοινότητα του Linux, το Linux
Professional Institute συνεχίζει να επιδεικνύει αναγνωρισμένο
παγκόσμιο ηγετικό ρόλο στην πιστοποίηση των επαγγελματιών του Linux.
Το LPI προωθεί το Linux και το κίνημα του ανοιχτού κώδικα, μέσω
στρατηγικών εταίρων, χορηγιών, καινοτόμων προγραμμάτων και
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της κοινότητας. Μεγάλοι χρηματικοί χορηγοί
του LPI είναι: Platinum Χορηγοί, η IBM, το Linux Journal, το Linux
Magazine, η Novell, η SGI, και η TurboLinux ενώ Χρυσοί Χορηγοί, η HP
και η IDG.

-
Scott Lamberton
Διευθυντής Επικοινωνιών
Linux Professional Institute
http://www.lpi.org
slamberton at lpi.org
+1-905-269-0862


More information about the lpi-greece mailing list